Регламент

Изтегли

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ

ХХI МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ
ТФ ФЕСТ 2018

ТФ ФЕСТ 2018

ДА ПОДАДЕМ РЪКА НА БЪДЕЩЕТО СИ!

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Панаирът на УП се провежда при спазване на правилата, възприети от Световната организация на учебните предприятия EUROPEN/PEN International.

Организатор: Център за учебно-тренировъчни фирми
Съорганизатор: Международен панаир – Пловдив

ТФ ФЕСТ 2018 ще се проведе на 26 и 27 април 2018 г. в гр. Пловдив.

 1. УЧАСТНИЦИ
  1. До участие в ТФ ФЕСТ 2018 се допускат само учебни предприятия (УП), които са регистрирани/пререгистрирани в Агенция по вписванията на ЦУТФ не по-късно от 15.01.2018 година.
  2. Учебните предприятия трябва да направят предварителна заявка за участие по електронен път на интернет страницата на ЦУТФ до 15.01.2018 г.
  3. Всяка образователна институция е в правото си да определи участниците на панаира (учебни предприятия и ученици) въз основа на вътрешен конкурс, което следва да бъде отразено в съпътстващо заявката за участие писмо.
  4. Утвърдената от Министъра на образованието и науката план-сметка за финансово осигуряване на международното състезание „Панаир на УП Млад предприемач – Международен панаир ТФ ФЕСТ 2018” предвижда финансиране на участието на 100 учебни предприятия от средните училища.
   За всяко учебно предприятие това включва:
   • Застроена изложбена площ (типов щанд) с размери 2х2 м.
   • Ползване на информационни услуги, достъп до панаирните разплащания; възможност за участие в конкурсите; участие в съпътстващите мероприятия.
   • Командировъчни разходи на трима състезатели (ученици-изложители), както следва:
    • пътни разходи по документ;
    • храна за два дни;
    • 2 нощувки.
   В случай, че учебните предприятия от средните училища, подали предварителни заявки до 15.01.2018 г., са повече от 100, определянето на участниците в ТФ ФЕСТ 2018 ще стане на основата на конкурс. До конкурса ще бъдат допуснати всички УП, изпратили предварителна заявка за участие. Условията на конкурса ще бъдат изготвени от работна група от представители на Центъра за УТФ, на публичния сектор, бизнеса, неправителствени организации и учители, и ще бъдат обявени на сайта на ЦУТФ.
   • Срок за определяне на състава на работната група за изготвяне на условията на конкурса– 17.01.2018 г.
   • Срок за обявяване на условията на конкурса – 19.01.2018 г. − Срок за провеждане на конкурса – 25.01.2018 г.
   • Срок за обявяване на резултатите от конкурса - 31.01.2018 г.
  5. Списъкът с одобрените за участие УП ще бъде публикуван на интернет страницата на ЦУТФ www.buct.org / ТФ ФЕСТ 2018
  6. Класираните за участие учебни предприятия се регистрират за участие в ТФ ФЕСТ 2018, като изпращат в Центъра за УТФ по пощата отпечатана регистрационната форма в срок до 23.02.2018 г. (важи пощенското клеймо). Регистрационната форма следва да бъде подписана от директора на учебното заведение и заверена с печата на училището.
  7. Училищата осигуряват заплащането на разноските за учителите-ръководители на фирми и други посетители на Панаира от същото училище.
  8. До участие в ТФ ФЕСТ 2018 на собствени разноски (заплащане на застроена изложбена площ (типов щанд, конкурси и услуги) ще бъдат допуснати и всички некласирани учебни предприятия от страната, както и учебни предприятия от други държави, членуващи в Световната мрежа EUROPEN/ РEN International.
   • Срок за регистрация – 02.03.2018 г.
   • Срок за заплащане - 07.03.2018 г.
  9. За учебни предприятия, заявили участие в ТФ ФЕСТ 2018 и неявили се в панаирната палата на 26.04.2018 г., институцията, заверила заявката, дължи неустойка в размер на цената на поръчаната за тях застроена изложбена площ по цени на Международен панаир- Пловдив.
 2. ПРОГРАМА
  В програмата на Панаира:
  • Представяне на учебните предприятия
  • Директни търговски преговори и сделки
  • Обмяна на опит
  • Годишна среща на Българския младежки форум на бизнес лидерите (БМФБЛ)
  • Годишни награди на АКАДЕМИЯ „КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ”
  • Международно състезание Global Enterprise Challenge

  Подробна информация за списъка на участниците, скица на щанда, схема на залата, разпределение на щандовете, правилата за провеждане на разплащанията и програмата на панаира ще бъдат публикувани на интернет страницата на Центъра за УТФ www.buct.org / ТФ ФЕСТ 2018
 3. КОНКУРСИ
  По време на Панаира ще се проведат различни състезания (конкурси).
  • Условията на конкурсите се изготвят от работна група, в която участват представители на публичния сектор, бизнеса, неправителствени организации, учители, ученици и на Центъра за УТФ.
  • Участници – до състезанията се допускат екипите на всички регистрирани за участие в ТФ ФЕСТ 2018 учебни предприятия от страната и чужбина, освен ако в условията на конкурсите не е предвидено друго.
  • Конкурсите, критериите и регламентът за провеждане на всеки един от тях ще бъдат обявени на интернет страницата на ЦУТФ www.buct.org / ТФ ФЕСТ 2018 до 31.01.2018 г.
  • Предвижда се част от конкурсите да имат предварителен кръг, като срокът за предварителния кръг може да бъде различен за различните конкурси.
  • Финален кръг на конкурсите - 26.04.2018 г.
  • Резултати и награждаване – 27.04.2018 г.
  • Международно състезание Global Enterprise Challenge – съгласно регламента на EUROPEN/PEN International
 4. ПРАВИЛАЗА РАБОТА
  По време на ТФ ФЕСТ 2018
  • Не се допуска реална продажба на стоки, независимо от тяхната стойност.
  • Рекламните подаръци на фирмите не бива да надхвърлят 5 лева/5 EURO за чуждестранните участници.
  • Ръководителят на УП регистрира фирмата при пристигането си на щанд “Панаирна информация” и подписва „Приемателно-предавателен протокол” в два екземпляра (един за изложителя и един за организаторите).
  • Достъпът на изложителите на Панаира в палатата е обезпечен:
   • на 25 април 2018 г. - от 12.00 до 19.00 часа;
   • на 26 и 27 април 2018 г. – от 08.00 до 17.30 часа;
   • на 28 април 2018 г. - от 09.00 до 13.00 часа.
  • Подреждане на панаирните щандове:
   • на 25 април 2018 г. - от 12.00 до 19.00 часа;
   • на 26 април 2018 г. - от 08.00 до 10.00 часа.
  • НЕ СЕ ДОПУСКА:
   • Увреждане на конструктивните елементи на щанда чрез коване на пирони, употреба на телбод за дърводелски цели и др.
   • ЛЕПЕНЕ на рекламни и други материали по стените, пода и вратите (включително и на главния вход и на входа към залата);
   • ПУШЕНЕ в залата;
   • Предлагане на храни и напитки на щандовете и консумация на храна извън определените за това места; - РАЗМЕСТВАНЕ на интериора на залата, както и демонтиране на елементи от щандовете;
   • Озвучаване на щандовете и друг вид агресивна реклама, който да пречи на работата на другите изложители.
  • ИЗЛОЖИТЕЛЯТ ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО в отворената за достъп част на панаирната палата.
  • ИЗЛОЖИТЕЛЯТ ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЧИСТОТАТА на изложбената площ – щанда и прилежащото му пространство.
  • Не се разрешава снемането на аранжировката на панаирните щандове ПРЕДИ 13:00 ч. на 27 април 2018 г.
  • Панаирните щандове следва да бъдат предадени на упълномощено от организаторите лице в първоначалния им вид с подписването на „Приемателно-предавателен протокол”.
  • НАНЕСЕНИ ЩЕТИ, описани в „Приемателно-предавателен протокол”, ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ ЗАПЛАЩАТ на организаторите ПО ЦЕНИ НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР – Пловдив преди напускане на изложението.

За контакти:
Център за учебно-тренировъчни фирми
1125 София, бул. „Г. М. Димитров” №52 А
тел. 02 963 22 72
e-mail: fair@buct.org
www.buct.org/ ТФ ФЕСТ 2018
Дария Маврудиева, директор на ЦУТФ, 0876832008
Ирина Добриянова, гл. експерт, 0877679174
Мая Цветанова, експерт, 0877679173

Whoops, looks like something went wrong.